Aftalevilkår

Det er til hver en tid Guideservice Danmarks danske version af Aftalevilkår, der er gældende.

Priser står under hver enkelt profil.

Under hver turbeskrivelse er vist, hvilke guider der kan turen – og dermed også deres priser.

En guide bookes på timebasis

En rejseleder bookes minimum 2 sammenhængende fulde dage incl. indkvartering, fuld forplejning, forsikringer m.m.

Se her uddybende definitioner på forskellen mellem guide og rejseleder

Genveje til de enkelte afsnit i aftalevilkår:

 1. Generelt
 2. Guideservice Danmarks rolle som formidler
 3. Aftaleindgåelse
 4. Priser – ordinære og hasteopgaver
 5. Fordele for fordelskunder
 6. Aflysning
 7. Særlige vilkår vedrørende forbrugere
 8. Fremtidige bookinger
 9. Særlige vilkår vedrørende løbe- og cykelguide
 10. Særlige vilkår vedrørende ture i kano og kajak
 11. Ansvar
 12. Lovvalg og værneting
 13. Kontakt

Aftale-vilkår

1. Generelt

 1. De til enhver tid gældende aftalevilkår regulerer samtlige aftaler mellem Guideservice Danmark, CVR-nr. 31405467 og kunden.
 2. Opdaterede og gældende vilkår findes på Guideservice Danmarks hjemmeside. Når nærværende aftalevilkår er oversat til andre sprog og der måtte være uoverensstemmelse i forståelsen af teksten, vil den danske version være gældende.
 3. Ved “annoncent” forstås den person, som kunden booker, hvad enten dette er en guide, rejseleder eller foredragsholder.

2. Guideservice Danmarks rolle som formidler

 1. I forbindelse med levering af den aftalte ydelse kan Guideservice Danmark ikke gøres ansvarlig, men agerer alene som formidler imellem kunden og den ansvarlige annoncent.

3. Aftaleindgåelse

 1. Forud for enhver aftaleindgåelse skal man som kunde acceptere disse aftalevilkår. Kunden opfordres til grundigt at gennemgå disse.
 2. Med kundens betaling af depositum iværksættes opgaven.
 3. Når opgaven efterfølgende bekræftes af Guideservice Danmark og kontaktdata fremsendes, anses aftalen som værende endeligt indgået.
 4. Kunden er ansvarlig for og bærer risikoen for, at de afgivne oplysninger er korrekte, idet Guideservice Danmark ikke validerer eller kontrollerer disse.

4. Priser

 1. Prisliste:
  1. Booking af guider kr. 44 excl. moms (kr. 55 incl. moms).
  2. Booking af rejseledere tillægges 8% håndterings- og administrationsfee.
  3. Booking af foredragsholdere kr. 124 excl. moms (kr. 155 incl. moms).
  4. Depositum kr. 500 per opgave. Kan Guideservice Danmark ikke finde en kvalificeret guide/rejseleder/foredragsholder tilbagebetales depositum. Annullerer kunden opgaven tilbagebetales depositum ikke. 
  5. Gebyr for planlægning, forespørgsler og udarbejdelse af tilbud efter aftale mellem kunde og Guideservice Danmark er kr. 350 excl. moms (kr. 437,5 incl. moms) per påbegyndt time. Dvs. hvis Guideservice Danmarks kontor skal udføre opgaven.
   Gebyr for planlægning, forespørgsler og udarbejdelse af tilbud efter aftale mellem kunde og annoncent – se prisen ved den enkelte annoncent. Dvs. hvor den enkelte guide, rejseleder eller foredragsholder skal udføre opgaven.
  6. Indtastningsgebyr, ændringsgebyr og tilkøb (f.eks. entreer og billetter) faktureres med administrationsgebyr minimum kr. 250 excl. moms (kr. 312,50 incl. moms) per påbegyndt time, hvis Guideservice Danmark skal stå for indtastningen.
   – Indtastningsgebyret bortfalder hvis kunden selv indtaster opgaven.
   – Ændringsgebyr er ved ændringer efter fremsendelse af bookingbekræftelse.
  7. Sidste-øjebliks-gebyr ved hasteopgaver, minimum kr. 1.200 excl. moms (kr. 1.500 incl. moms) for den første time og kr. 550 (kr. 687,5 incl. moms) for efterfølgende timer.
   Sidste-øjebliks-gebyr afholdes uanset om Guideservice Danmark kan finde en egnet annoncent. Eksempler på hasteopgaver:
   1. Guide opgaver mindre end fire (4) dage til guide opgaven skal udføres.
   2. Rejseleder opgaver mindre end tolv (12) dage før rejseleder opgaven skal udføres.
   3. Foredragsholder opgaver mindre end tolv (12) dage før foredraget skal udføres.
  8. Annoncenters priser fremgår på deres personlige profiler på websitet.
  9. EAN gebyr (kun hvis man som kunde skal have EAN faktura (typisk offentlige institutioner)) kr. 125 excl. moms (kr. 156,25 incl. moms).
 2. Igangsatte opgaver afregnes efter opgavens omfang. Hvis kunden ikke booker en af de foreslåede annoncenter, beholder Guideservice Danmark depositum, administrationsgebyr og kan opkræve gebyr for aftalt planlægning. Hvis Guideservice Danmark mod forventning ikke kan løse opgaven, tilbagebetales depositum og der betales ikke honorar til annoncenten.

5. Fordelskunder
Når et bureau forpligter sig til udelukkende at booke guider og/eller rejseledere gennem Guideservice Danmark opnås status af Fordelskunde.

I hvert kalenderår forpligter fordelskunder sig til enten at gennemføre:
– Bookinger af guider til opgaver i Danmark for kr. 40.000. Herefter ydes 5 % rabat på resten af kalenderårets gennemførte guide opgaver.
Eller til:
– Bookinger af rejseledere til opgaver med danske gæster eller opgaver i Danmark for kr. 850.000. Herefter ydes 5 % rabat på resten af kalenderårets gennemførte rejseleder opgaver.

Indgås fordelskunde aftale for bookinger af både guider og rejseledere, er det sammenlagte beløb kr. 875.000, hvorefter der ydes 5 % rabat på resten af kalenderårets gennemførte opgaver.

Fordelskundeaftale skal være særskilt indgået på skrift mellem kunden/bureauet og Guideservice Danmark og være gældende for alle fremtidige bookinger. Opsigelse af fordelskundeaftale skal ske skriftligt med minimum 30 dages varsel.

 1. Fordelskunder har mulighed for at bringe egne guider/rejseledere med ind i samarbejdet. Guideservice Danmark tilbyder, at de guider/rejseledere, der bringes med ind i samarbejdet, får fortrinsret til enhver opgave for Fordelskunden – efter Fordelskundens ønske.
 2. Guideservice Danmark forpligter sig til at booke guider til alle Fordelskundens ture, når de er booket minimum fire (4) uger før afviklingsdato.
 3. Guideservice Danmarkfor pligter sig til at booke rejseledere til alle Fordelskundens rejser, når de er booket minimum tolv (12) uger før afviklingsdato.
 4. Fordelskunder har mulighed for at lave fastpris-aftaler – dog bortfalder så rabatten i pkt. 5.5, 5.6 og 5.8.
 5. Fordelskunder betaler ikke depositum.
 6. Fordelskunder betaler ikke administrationsgebyr.
 7. Fordelskunder betaler ikke afbestillingsgebyr for guider ved aflysning mere end 48 timer før afvikling og for rejseledere mere end 14 dage før afvikling. Ved senere aflysninger betales annoncentens fulde honorar.
 8. Fordelskunder får 50 % rabat på sidste-øjebliks-gebyr – se. pkt. 4.7.

6. Aflysning

 1. Kundens aflysning af en booking eller opgave skal ske skriftligt til Guideservice Danmark.
 2. I tilfælde af kundens aflysning beholder Guideservice Danmark det opkrævede depositum og administrationsgebyr.
 3. Hvis kunden aflyser en opgave med mindst fire (4) ugers varsel, har den bookede annoncent ikke krav på honorar.
 4. Hvis kunden aflyser en opgave med mindst to (2) ugers varsel har guider krav på 50 % af honoraret. Herefter har guider krav på det fulde honorar.
 5. Hvis kunden aflyser en opgave med mindst tre (3) ugers varsel har rejseledere og foredragsholdere krav på 50 % af honoraret. Herefter har rejseledere og foredragsholdere krav på det fulde honorar.
 6. I tilfælde af en annoncents aflysning, er denne forpligtet til at sørge for en afløser.

7. Særlige vilkår vedrørende forbrugere

 1. I henhold til Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, er booking af annoncent ikke omfattet af fortrydelsesretten, hvorfor afsnit 6 i dette dokument alene er gældende.
  Dvs. booker man en guide, rejseleder eller foredragsholder kan købet ikke fortrydes med krav om fuld tilbagebetaling, når først opgaven er påbegyndt.
 2. Reklamationer håndteres efter dansk rets alm. regler. Dvs. ved enhver rettidig og velbegrundet reklamation har kunden mulighed for afslag i prisen.

8. Fremtidige bookinger

 1. Enhver fremtidig booking af eller henvendelse til en allerede booket annoncent, skal foregå via Guideservice Danmark.
 2. Hvis erhvervsdrivende overtræder nærværende afsnit betales en bod pålydende kr. 8.000 pr. overtrædelse.
 3. Denne forpligtelse er gældende i 3 år efter seneste booking af den respektive annoncent.

9. Særlige vilkår vedrørende løbe- og cykelguide

 1. Kunden har selv det fulde ansvar for deltagernes sikkerhed og kan under ingen omstændigheder gøre hverken Guideservice Danmark eller guiden ansvarlig for uheld, sygdom eller andre følger af løbe- eller cykelturen.
 2. Løbetempoet fremgår af beskrivelsen af løberuten. Løbe- eller cykelguiden er berettiget til at bortvise deltagere, der ikke kan følge med. Deltagerne har ikke krav på kompensation som følge heraf.
 3. Deltagerne er selv ansvarlige for at overholde færdselsloven og tage behørig hensyn til andre trafikanter samt øvrige forhold.
 4. Deltagerne sørger selv for at medbringe forplejning, samt andet de kunne have brug for på turen.

10. Særlige vilkår vedrørende ture i kano og kajak

 1. I tilfælde af dårligt vejr, som eksempelvis kraftig regn, torden eller blæst, med en middelvind på mere end 8 m/s, aflyses turen og det fulde beløb tilbagebetales.
 2. Kunden har selv det fulde ansvar for deltagernes sikkerhed og kan under ingen omstændigheder gøre hverken Guideservice Danmark eller guiden ansvarlig for uheld, sygdom eller andre følger af kano- eller kajakturen.

11. Ansvar

 1. Guideservice Danmark kan ikke gøres ansvarlig som følge af mangler ved den bookede opgave. Dette er udelukkende et mellemværende mellem kunden og den bookede annoncent.
  1. Guideservice Danmark forestår dog formidlingen af en reklamation til guiden, ligesom tilbagebetaling af et eventuelt afslag i købsprisen vil blive betalt via Guideservice Danmark.
  2. I tilfælde af en reklamation vil Guideservice Danmark i relevante tilfælde rette henvendelse til Pakkerejseankenævnet med henblik på deres vurdering.
 2. Guideservice Danmark forbliver ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser, hvis dette skyldes force majeure og hvis dette påberåbes.
 3. Ved force majeure forstås forhold, der er uden for Guideservice Danmarks kontrol og som denne ikke burde have forudset. Disse værende eksempelvis naturkatastrofer, krig, epidemier eller lignende.
 4. Guideservice Danmark forbliver endvidere ansvarsfri, hvis det kan godtgøres at opfyldelse af dennes forpligtelser vil være urimeligt byrdefulde for denne.
 5. Guideservice Danmark forbliver ansvarsfri såfremt fejlagtige oplysninger skyldes tekniske fejl på hjemmeside

12. Lovvalg og værneting

 1. Enhver tvist, der måtte udspringe af nærværende aftalevilkår eller et hvilket som helst aftaleforhold mellem parterne, skal behandles efter dansk ret, med de ændringer, der fremgår af parternes aftalegrundlag.
 2. Værneting for enhver tvist er Retten i Odense.

13. Kontakt

Spørgsmål og andre henvendelser kan rettes til:
Guideservice Danmark v/Mette Berrig
Thorsgade 21
5000 Odense C
E-mail: info@GuideserviceDanmark.dk
Telefon: +45 4156 2859